Team

Shantha Venkatesh

Shantha Venkatesh

Founder CEO

Kothandaraman

Kothandaraman

General Manager

Selvaraj

Selvaraj

Manager – Agri

Renjith

Renjith

Veterinary Asst.

Suresh

Suresh

Transport Supervisor

Ashish

Ashish

Dairy Assistant

Manikandan

Manikandan

Manager – Corporate

Mangalam

Mangalam

Dairy Assistant

Karan

Karan

Agri Assistant

Raju

Raju

Agri Assistant